މުހިއްމު ކޮންޓެކްޓް ލިސްޓް

 

ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ހެރިޓޭޖް
ޤައުމީ ދާރުލްއާސާރު
ޗާނދަނީމަގު،
މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ
ޕީ.އޭ.ބީ.އެކްސް: 3323206
ފެކްސް: 3326796
އީ.މެއިލް: admin@heritage.gov.mv

 

ހެރިޓޭޖް ގުޅޭނެ ނަމްބަރު
އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން އެންޑް އެޗް.އާރް ޔުނިޓް 3340207، 3340206، 3340208
ހއ.އުތީމުގައި ހުންނަ ބޮޑުތަކުރުފާނުގެ ހަނދާނީ މަރުކަޒު 6500052
ސޯޝަލް މިޑިޔާ ފޭސްބުކް:  heritageMv/
ޓުވިޓަރ: heritageMv/
އިންސްޓްރގްރާމް: heritage.mv/
އިންފޮމޭޝަން އޮފިސަރ 7947266