މިޝަން

ޒަމާނީ ވަޞީލަތްތަކުގެ އަލީގައާއި، ސައިންޓިފިކް ހަމަތަކާއި އުޞޫލުތައް ބޭނުންކޮށްގެންނާއި، އަދި ފަންނީ ޤާބިލް މުވައްޒަފުން އުފައްދައިގެން ދިވެހީންގެ ޘަޤާފަތާއި ތަރިކަ ހިމާޔަތްކޮށް ދަމަހައްޓައި، ދެމެހެއްޓެނެވި ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ އިދާރާއަކަށް ހެދުމާއެކު، ދިވެހީންނާއި ފަތުރުވެރީންގެ މެދުގައާއި ސަރަޙައްދީ ފެންވަރުގައި މަޤްބޫލް، ބަލައިގަންނަ، އަދި ޝަޢުޤުވެރިވާ އިދާރާއަކަށް ހެދުން.