English English

ޤާނޫނު ނަންބަރު 2019/12 (ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސަގާފީ ތަރިކައިގެ ޤާނޫނު)ގެ 18 ވަނަ މާއްދާގައިވާ ހެރިޓޭޖް ޓްރަސްޓް ފަންޑުގެ ސްޓޭޓްމަންޓް