ވަނުމުގެ ޓިކެޓުގެ އަގުތައް

ދިވެހިން (16 އަހަރުންމަތި) -/20 ރުފިޔާ
ދިވެހިން (5 އަހަރާއި 16 އަހަރާއިދެމެދު) -/10 ރުފިޔާ
ބިދޭސީން (16 އަހަރުންމަތި) -/100 ރުފިޔާ
ބިދޭސީން (5 އަހަރާއި 16 އަހަރާއިދެމެދު) -/20 ރުފިޔާ
ފޮޓޯ (ފްލޭޝް ނުލާ) -/10 ރުފިޔާ