English English

މިޝަން

ދިވެހީންގެ ޘަޤާފަތާއި ތަރިކަ ހިމާޔަތްކޮށް ދިރުވައި، އާލާކޮށް އަންނަން އޮތް ޖީލުތަކަށް ފޯރުކޮށްދީ، ޤައުމީ އަދި ސަރަޙައްދީ ފެންވަރުގައި ފާހަގަކޮށްލެވޭ އިދާރާއަކަށް ހެދުން.